BIP - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

SSM/6/PP/2014                                                                                    

   Gliwice, 22.08.2014 r.

 
 
Dotyczy: postępowania pn.: „Dostawa sprzętu informatycznego dla systemów nadzoru i bezpieczeństwa” znak sprawy SSM/6/PP/2014
 
 

            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYTSNIEJSZEJ

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.; zwanej dalej „ustawą Pzp” ), Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonej w przedmiotowym postępowaniu.
 
Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: 
Ganso Spółka z o. o.
ul. Podwale 128f,
43-606 Jaworzno
 
 
1.      STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT
 

Lp. Nazwa Wykonawcy Cena brutto Ilość pkt
1. Ganso Spółka z o. o.
ul. Podwale 128f,
43-606 Jaworzno
   639 600,00 zł 100,00

 
 
2. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE / KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
W przedmiotowym postępowaniu żaden Wykonawca nie został wykluczony oraz żadna oferta nie została odrzucona.
 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Gliwice: Dostawa sprzętu informatycznego dla systemów nadzoru i bezpieczeństwa
Numer ogłoszenia: 166565 - 2014; data zamieszczenia: 31.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 461 22 10, faks 32 461 22 10.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssm.silesia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu informatycznego dla systemów nadzoru i bezpieczeństwa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla systemów nadzoru i bezpieczeństwa. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera zał nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.00.00-3, 32.42.40.00-1, 30.23.71.10-3, 30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6, 35.10.00.00-5, 35.11.30.00-9, 35.12.00.00-1, 32.52.00.00-4, 72.26.00.00-5, 72.26.30.00-6, 72.26.80.00-1, 30.20.00.00-1, 30.21.40.00-2, 48.00.00.00-8, 51.90.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez wykonawcę w wysokości 10 000,00 zł brutto. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy pzp, Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia, Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski o/Gliwice nr 79 1050 1298 1000 0023 5801 1001 Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3, 44-100 Gliwice pokój nr 109 (I piętro), Godziny urzędowania: od 7:30 -15:30 od poniedziałku do piątku.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP - ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytą realizacją dostaw: przynajmniej 2 zamówienia, którego przedmiotem była dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie sprzętu informatycznego o wartości każdego z zamówień minimum 300 000 PLN brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP - ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP - ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP - ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  karty katalogowe sprzętu i oprogramowania na nośniku elektronicznym lub w wersji papierowej zaproponowanych wszystkich urządzeń i oprogramowania potwierdzających spełnianie wymagań technicznych określonych przez Zamawiającego w załączniku 5 do SIWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wraz z ofertą wszystkie wymagane oświadczenia, certyfikaty oraz dokumenty określone w załączniku 5 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego pozostających w bezpośrednim związku z przedmiotem umowy i mającym na ten przedmiot wpływ, z zastrzeżeniem, że w przypadku wzrostu stawki Vat cena brutto wskazana w umowe nie ulegnie zmianie, w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności zaprzestania produkcji, niedostępności na rynku itp. sprzętu oferowanego przez Wykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie produktów zamiennych pod warunkiem, że produkty zamienne będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wskazane w ofercie Wykonawcy, a zamiana taka nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ssm.silesia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3, 44-100 Gliwice..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2014 godzina 09:00, miejsce: w Sekretariacie pokój nr 109 (I piętro) w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3, 44-100 Gliwice..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data stworzenia : 2014-07-31 21:27 Autor : Karolina Data publikacji : 2014-07-31 21:27 Osoba udostępniająca na stronie : Karolina Data ostatniej modyfikacji : 2020-03-18 15:52 Osoba modyfikująca : Karolina