BIP - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest przekazywana w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji na wniosek, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom. Informacja publiczna może być udostępniana:

  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  • na stronach www.ssm.silesia.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., a dotyczącej działania tej spółki złożyć należy w sekretariacie w Gliwicach ul. Bojkowska 37P.

Data stworzenia : 2014-04-04 14:59 Autor : pawel Data publikacji : 2014-04-04 14:59 Osoba udostępniająca na stronie : pawel Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-20 09:58 Osoba modyfikująca : pawel