BIP - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

Przetargi aktualne - BIP - Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.

Informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach dostępne są na Platformie Zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ssm_silesia 

Zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na cele planowanego postępowania przetargowego w 2022 roku)

 

W związku z planowanym zakupem nowych macierzy dyskowych oraz rozbudową istniejącej macierzy, prosimy o przedstawienie szacowania wartości przedmiotu zamówienia na dostawę niniejszych elementów opisanych w Zapytaniu.

Niniejsze oferty mają charakter szacowania wartości zamówienia przeznaczonych do właściwego określenia wartości przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna zawierać następujące elementy podane oddzielnie dla każdego zadania:

  • Kwotę netto w złotych
  • Krótki opis proponowanego rozwiązania, zawierający nazwę producenta, typu i modelu oraz podstawowej konfiguracji proponowanych rozwiązań
  • Okres proponowanego wsparcia producenta, dla proponowanego sprzętu
  • Możliwy czas dostawy wyrażonych w dniach liczonych od dnia złożenia zamówienia docelowego lub Podpisania umowy

Oferty należy przesłać do dnia: 24.05.2022

Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania po stronie pytającego ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony oferenta względem pytającego bądź jego następców prawnych. Nie stanowi również zobowiązania oferenta do realizacji dostawy oferowanych elementów.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zapytanie”

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: Promocja Miasta Gliwice poprzez budowanie marki Gliwice z wykorzystaniem obiektu Arena Gliwice

Ogłoszenie o dialogu technicznym "Wdrożenie systemu ulg w opłatach za korzystanie z miejskich obiektów użyteczności publ. oraz innych usług świadczonych przez miasto, zintegrowanego z programem Rodzina 3+ oraz Senior 60+ i 75+ (…)"

Ogłoszenie o dialogu technicznym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie „Kompleksowe wdrożenie systemu kart płatniczych wraz z ich obsługą w urządzeniach PIAP (parkometry) na terenie miasta Gliwic”